روش پشتیبانگیری از اطلاعات در cPanel

 

جهت ایجاد فایل پشتیبان کامل که شامل فایلها و بانکهای اطلاعاتی است در هر لحظه میتوانید پس از ورود به کنترل پنل اقدام نمایید .


سپس مسیر زیر را دنبال کنید :


Backup Wizard > Backup > Full Backup