شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی

دامنه های بین المللی بسته به پسوندی که دارند تا مدتی پس از تاریخ ثبت، امکان حذف کامل آنها از رجیسترار وجود دارد که البته حذف دامنه با کسر مبلغ کارمزد توسط رجیسترار، انجام می شود.


در جدول زیر تعداد روز های مجاز پس از ثبت دامنه بابت لغو آن برای هر پسوند ذکر شده است:

پسوندمهلت بازگشت پول (روز)
.COM4
NET.4
.ORG4
INFO.4
.BIZ4
MOBI.4
.NAME4
CentralNic0
.ASIA4
TEL.4
.IN4
WEB.IN.4
.MN4
BZ.4
.CC4
TV.4
.EU0
UK.0
.US4
WS.0
.ME1
NZ.0
.CO0
CA.0
.DE0
ES.0
.AU1
XXX.4
.RU0

نکته قابل توجه:

پس از گذشت تعداد روزهای مجاز قابل حذف طبق جدول بالا، امکان  لغو و حذف دامنه وجود نخواهد داشت.