گزارشات دلیوری

خطا در ارسال

 این وضعیت ممکن است به دلیل مشکل در سامانه ما بوجود بیاید
هم چنین در بعضی مواقع دیده شده که ارسال های بلک لیست با ارور از سمت اپراتور بازگشت می خودرند که این دلیوری ها نیز به جای نرسیده به مخابرات در خطا در ارسال وارد می شود

در مجموع نرسیده به مخابرات و خطا در ارسال بازگشت اعتبار دارد.ارسال شده به مخابرات


این استاتوس بعد از تحویل بسته به حخابرات و عدم دریافت دلیوری صادر می شود
روی خطوط 2000 که عموما دلیوری ها دیر دریافت میشود بیشتر پیام ها در ابتدا این وضعیت را می گیرند.رسیده به مخابرات
روی بعضی از اپراتور ها مانند 3000
اپراتور بعد از دریافت دلیوری را مبنی بر دریافت پیام بر می گردانددر مجموع ارسال شده به مخابرات و رسیده به مخابرات استاتوس های میانی می باشند و باید حد اکثر بعد از 30 ساعت به دلیوری های رسیده به گوشی و نرسیده به گوشی تبدیل شودند.رسیده به گوشی و نرسیده به گوشی نیز دلیوری های نهایی و معلومی می باشند.
حال در بعضی مواقع اپراتور بعد از دریافت هیچ دلیوری را بازگشت نمی زند این اتفاق معمولا در هنگام اختلال رخ می دهد
البته در بعضی مواقع بدون دلیل نیز این اتفاق می افتد این قبیل دلیوری ها بعد از بررسی و دریافت دلیوری دقیق از اپراتور
به اطلاع کاربر رسیده و در صورت بازگشت هزینه از سوی اپراتور به کاربر نیز بازگشت داده می شود.