مدیریت ماژول ها

ماژول: ماژول های نرم افزارهای کوچکی هستند که هر یک بصورت مستقل با هسته اصلی در ارتباط بوده و فرآیند جداگانه ای دارند.

در این  بخش لیست ماژول های نصب شده بر روی سیستم دیده میشود. در جدول ماژول ها، عنوان هر ماژول به همراه نام انتخابی فارسی ، وضعیت  و سطح دسترسی هر کدام دیده میشود. با کلیک بر روی وضعیت هر ماژول می توان آنرا فعال یا غیر فعال نمود.

جهت ویرایش و تنظیم مجدد ماژول ها بر روی آیکن ویرایش کلیک کنید و پس از انجام تغییرات دکمه ثبت را فشار دهید.  

توجه: تنظیمات ماژول بصورت پیش فرض تنظیم شده و نیاز به تنظیم مجدد نخواهد داشت، لذا از تغییر و ویرایش در این بخش خودداری نمایید.