ایجاد RSS از بخش اخبار

اگر ماژول RSS  برای شما فعال گردیده است برای دسترسی به خروجی RSS سایت خود کافیست آدرس زیر را فراخوانی نمایید :

http://ادرس وب سایت /rss.php

 

: پارامترهای این صفحه عبارت است از

 

  • limit

شامل تعداد نمایش اخبار موجود در صفحه خروجی است. اگر مقدار دهی نشود بصورت پیش فرض 10 خبر جدید را بر اساس تاریخ ثبت شده از جدید به قدیم نمایش می دهد. 

:در غیر اینصورت میتوان بصورت زیر مقدار دهی نمود

limit=عدد دلخواه

 

  • type

اگر مقدار دهی شود متن کامل خبر را نمایش میدهد در غیر اینصورت خلاصه خبر را نمایش میدهد.

type=fc

 

دقت نمایید که مقداردهی پارامترها ضروری نمیباشد.

 

نمونه کامل

http://ادرس وب سایت /rss.php?limit=25&type=fc