گزارش فروش

جهت تهیه گزارش از سفارش های ثبت شده از منوی گزارش ها گزینه فروش و سپس گزینه سفارش ها را انتخاب کنید.

گزارش ها > فروش  > سفارش ها

در این قسمت شما می توانید بر طبق گزینه هایی که در بخش فیلتر قرار داده شده از تمام سفارش هایی که ثبت شده گزارشی تهیه کنید. این گزارش  می تواند بر اساس روز افزودن سفارش، وضعیت سفارش و یا موارد دیگر تهیه شود.

به عنوان مثال ما در اینجا لیست سفارشهایی که در روز 6 فروردین 95 ثبت شده اند و در حال بررسی می باشند را میخواهیم داشته باشیم. بعد از وارد کردن فیلدهای مورد نظر و فشردن دکمه فیلتر لیست تمامی سفارشهای ثبت شده در روز 6 فرورودین که درحال بررسی هستند برای ما نمایش داده میشوند.