تهیه گزارش از مشتریان

می توان از فعالیت های هر مشتری و تعداد سفارشهای ثبت شده توسط هر مشتری و اینکه چه تعداد کالا توسط مشتری مورد نظر سفارش داده شده گزارش تهیه کرد.

 

گزارش فعالیت مشتریان

جهت تهیه گزارش از عملکرد مشتریان از منوی گزارش گزینه مشتریان و سپس گزینه فعالیت مشتری را انتخاب کرده تا به لیست فعالیت های مشتریان دسترسی پیدا کنید.

گزارش  > مشتریان  > فعالیت مشتری

 

چنانچه مایل باشید می توانید این لیست را طبق مواردی چون تاریخ شروع، تاریخ پایان، نام مشتری و یا آی پی مشتری فیلتر کرده و به گزارش مورد نظر خود دست پیدا کنید.

به عنوان مثال تصویر زیر گزارشی از فعالیت های مشتری با آی پی 151.242.143.213 تهیه شده است.

 

گزارش سفارشهای هر مشتری

جهت تهیه گزارش از سفارشهای ثبت شده توسط هر مشتری از منوی گزارش گزینه مشتریان و سپس گزینه سفارش ها را انتخاب کنید. در این صورت لیستی از تمامی مشتریان به همراه جزئیاتی چون تعداد سفارش ثبت شده توسط هر مشتری و تعداد کل کالاهایی که مشتری سفارش داده مشاهده میشود.

گزارش  > مشتریان  > سفارش ها

 

این لیست را می توانید بر طبق تاریخ شروع و پایان سفارش و یا وضعیت سفارش فیلتر کرد و گزارش مورد نظر را تهیه کرد.