ساختن زیر دامنه SubDomains

 

برای وصل کردن یک زیر دامنه به یک پوشه از فضای سایت خودتان می توانید از Subdoamins استفاده کنید. (به طور مثال شما یک دامنه به اسم PARSINIC.COM دارید و می خواهید یک زیر دامنه به نام BLOG را ایجاد کنید که می شود BLOG.PARSINIC.COM و این زیر دامنه را به یک پوشه از فضای سایتتان وصل کنید).

توضیحات:

1. Subdomain : نام زیر دامنه را در این محل بنویسد.

2. Documet Root : نام پوشه ای از فضای سایتتان را که می خواهید به زیر دامنه ای که در بالا نوشته اید وصل شود را در این محل وارد کنید.

3.روی دکمه create کلیک کنید.